Świetlica szkolna

 

Opiekunowie świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020: p. Elżbieta Nowakowska, p. Aneta Pesta, p. Katarzyna Kowalska, p. Patrycja Bielecka, p. Katarzyna Sarnowska, p. Grzegorz Leliński.


ŚWIETLICA  SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30- 15.30.

{file58331}

{file68858}

 Plan zajęć dnia.

6.30.- 8.00 –  Powitanie dzieci; Dowolne gry i zabawy dzieci, gry, planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie obrazków.

8.00.- 12.00- Zajęcia świetlicowe wynikające z bieżących potrzeb.

12.00-15.30- Zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania uczniów: plastyczne, czytelnicze, żywego słowa, konkursy, quizy,gry,

zabawy ze śpiewem zgodnie z miesięczną tematyką planu pracy świetlicy. Zajęcia integracyjne. Oglądanie  filmów edukacyjnych,

fabularnych, bajek. Odrabianie prac domowych. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu( w miarę sprzyjających warunków

pogodowych): zabawy na placu zabaw, boisku szkolnym. Relaks przy muzyce, odpoczynek, porządkowanie sali.

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy:

Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo -  wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach.

Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, póz. 2572 ze zm.). W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły.

Ze statutowych zadań szkoły wynika, że szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Jednocześnie art. 5 nakłada obowiązki na organ prowadząc. Do ustawowych zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz możliwości wykonywania przez szkołę zadań statutowych.

Z tej krótkiej analizy prawnej wynika jednoznacznie, że w szkole powinna być zorganizowana świetlica. Odpowiada za to dyrektor szkoły. Środki finansowe na jej działalność, w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie świetlic, zapewnić musi organ prowadzący szkołę.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest: 

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej
  i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce;
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego;
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej
  i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie;
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności
  w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań;
 • organizowanie rozrywki indywidualnej izbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów,
  w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów;
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci, przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I – III;
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych.

 

 {zdjęcia}

 

Świetlica