Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej.

CELE I DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
  3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
  4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
  5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.